Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Nawierzchnia torowa:

Podtorze:

Podtorze jest to podłoże gruntowe, na którym jest ułożona nawierzchnia toru kolejowego. Może być ono naturalne lub sztuczne, utworzone przez wykonanie wykopu lub nasypu. W razie nadmiaru ziemi z wykopu po obu stronach toru sypie się tzw. odkłady (odwały), w razie niedoboru ziemi wykopuje się ukopy. Górną powierzchnię podtorza nazywa się torowiskiem, a powierzchnie boczne skarpami lub stokami.

Nawierzchnia 2

Podtorzem kolejowym nazywa się budowlę ziemną przystosowaną do ułożenia toru kolejowego. Zadaniem podtorza jest przejęcie dynamicznych nacisków od taboru poprzez szyny, podkłady i podsypkę. Podtorze stanowi fundament toru kolejowego. Dla uzyskania właściwych pochyleń podłużnych toru istniejący teren musi być odpowiednio wyrównany i dostosowany do tych pochyleń. W miejscach, gdzie niweleta toru ma przebiegać ponad istniejącym terenem, należy wykonać nasypy, natomiast tam, gdzie przechodzi ona poniżej terenu - przekopy.
Nasyp jest budowlą ziemną ograniczoną od dołu podłożem, od góry torowiskiem, a z boku pochyłymi powierzchniami, tj. skarpami. Przekop ograniczony jest od dołu torowiskiem i rowami bocznymi, od góry nie istniejącą już linią terenu, z boku zaś - skarpami.
Podłoże stanowi grunt rodzimy, naturalny lub sztucznie zagęszczony, na którym zbudowany jest nasyp. Górna powierzchnia podtorza przyjmująca obciążenia ruchome z nawierzchni kolejowej nazywa się torowiskiem. Torowisko jest ograniczone z boku krawędziami torowiska, stykającymi się ze skarpami nasypu lub wewnętrznymi skarpami rowów bocznych przekopu. Skarpy są to pochyłe boczne powierzchnie nasypu i przekopu. Zewnętrzne części torowiska po obu stronach osi toru (wolne od elementów nawierzchni) stanowią ławy torowiska. Służą one do ustawienia słupów trakcyjnych, sygnałów kolejowych, znaków drogowych, składania materiałów i narzędzi podczas robót torowych itp.

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u